National Alliances

States

Andhra Pradesh
Arunachal Pradesh
Assam
Bihar
Chhattisgarh
Goa
Gujarat
Haryana
Himachal Pradesh
Jammu & Kashmir
Jharkhand
Karnataka
Kerala
Madhya Pradesh
Maharashtra
Manipur
Meghalaya
Mizoram
Nagaland
Odisha (Orissa)
Punjab

Rajasthan
Sikkim
Tamil Nadu
Telangana (from June 2, 2014)
Tripura
Uttar Pradesh
Uttarakhand
West Bengal