Dojo Rules

 

Dojo Kun Dojo Kun
Seek perfection of character
hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomuru koto
Be faithful.
hitotsu, makoto no michi wo mamoru koto
Endeavor
hitotsu, doryoku no seishin wo yashinau koto
Respect others
hitotsu, reigi wo omonzuru koto
Refrain from violent behavior
hitotsu, kekki no yuu wo imashimuru koto